“СайтБГ” ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Настоящото Споразумение за обработване на лични данни (наричано по-нататък “Споразумението”) е приложимо за всички физически и юридически лица, приели Общите условия за ползване на SITE-BG. В Споразумението са описани всички принципи, които “СайтБГ” ЕООД, спазва при обработването, съхранението и изтриването на лични данни, предоставени от физическо или юридическо лице – Потребител на Платформата (общо наричани по-нататък „Потребител”) във връзка с използването на услугата Администриране и обработка на тестове (общо наричана по-нататък „Услугата”) в платформата SITE-BG (site-bg.net, наричана по-нататък „Платформата”) и обвързват Потребителя от момента на регистрирането му като потребител на Услугата.

Моля запознайте се подробно с този документ. Ако желаете да използвате Услугата чрез Платформата, е необходимо да приемете Споразумението.

1. Обработване на лични данни

Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.


2. Потребители

2.1. С цел предоставяне на  Услугата “СайтБГ” ЕООД обработва данни относно Потребителите при използване на Услугата.

2.2. „СайтБГ“ ЕООД обработва личните данни на Потребителите в ролята на Администратор на лични данни съобразно Политиката за лични данни.

3. Обработване на лични данни с цел предоставяне на Услугата

“СайтБГ” ООД предоставя изработка на уеб сайт услуги, като те биват под формата на месечни услуги и еднократни.

3.1. “СайтБГ” ЕООД се задължава да не обработва личните данни от Клиенти за цели, различни от определените в това Споразумение, освен в случаите когато е длъжно да направи това по силата на действащото законодателство или в случаите, когато е в ролята на Администратор.

3.2. С приемането на това Споразумение декларирате, че сте информиран/а, че в определени от закона случаи “СайтБГ” ЕООД може да бъде задължено да запази и да разкрие на компетентните органи информация, която обработва от Ваше име. “СайтБГ” ЕООД се задължава да Ви информира за такива нареждания, освен в случаите, когато това е забранено от закона.

3.3. Обработването на личните данни от “СайтБГ” ЕООД, свързано с предоставянето на Услугата, се осъществява на територията на Република България. “СайтБГ” ЕООД няма да използва каквото и да е оборудване за обработване на информация от Клиентите, разположено извън ЕС.

4. Съхранение, изтриване и експорт на данни

С приемането на настоящото Споразумение Вие възлагате, а “СайтБГ” ЕООД се задължава:

4.1. да подсигури автоматично изтриване на акаунта Ви, при прекратяване на регистрацията Ви в Платформата, освен в случаите, когато това е забранено от закона.

4.2. “СайтБГ” ЕООД се задължава да не прави копия на личните данни, въведени от Потребителите, освен в случаите когато това е наложително за правилното функциониране на Платформата и предоставянето на Услугата, както и в случаите, предвидени в закона.

4.3. Експорт. В случай че желаете и имате правното основание да съхраните данните от акаунта Ви в Платформата, можете да използвате функцията за експорт от контролния панел, предоставен от съответната хостинг компания. Вие се задължавате да не съхранявате в акаунта си и да не извличате и обработвате данни, за които нямате правно основание за обработване или за които същото е отпаднало.

4.4. Съхранение на данните при обработката: Всички данни, въведени и обработвани посредством Платформата, се съхраняват на защитени сървъри в центрове за данни (Data centers):

(а) Физически достъп – вход с електронна система за сигурност със запис на всеки влизащ и излизащ, ограда на периметъра, система за регистрация на предоставените ключове за достъп, 24/7 часа охрана, постоянно видео наблюдение на входовете, изходите и сървърните помещения.

(б) Електронен достъп – лична парола за всеки клиент на услугата, която е известна само на него и само той може да променя.

5. Сигурност

“СайтБГ” ЕООД се задължава да:

5.1. прилага технически и организационни мерки (по отношение на персонал, сгради, софтуер, хардуер, мрежи, сървъри, криптиране, контрол, отчетност и мониторинг, проверки за уязвимости и др.)  за осигуряване на ниво на защита срещу неоторизиран или инцидентен достъп, загуба, промяна, разкриване или унищожаване на данни, съобразено с рисковете.

5.2. подсигури, че всички лица, оправомощени от “СайтБГ” ЕООД да обработват лични данни, са поели задължение за спазване на поверителност и преминават регулярни обучения по защита на личните данни, съобразени с дейностите им.

6. Уведомление на Потребителя

“СайтБГ” ЕООД се задължава Ви уведоми:

6.1. в случай на проверка, предприета от КЗЛД или от друг надзорен орган по защита на личните данни във връзка с обработване на данни при администриране и обработване на информация чрез Вашия акаунт в Платформата, освен в случаите, когато това е забранено от закона.

6.2. в случай че установи, че не е в състояние да изпълнява задълженията си по настоящото Споразумение по каквато и да е причина;

7. Съдействие на Потребителя

“СайтБГ” ЕООД се задължава да Ви:

7.1. окаже съдействие при доказване изпълнението на задълженията Ви, свързани с възложеното от Вас обработване на информация.

7.2. окаже съдействие при изпълнение на задълженията Ви за уведомяване на надзорния орган в случай на нарушение на сигурността.

7.3. подпомага, доколкото е възможно и разумно може да се очаква, чрез функционалностите на Платформата и чрез подходящи организационни и технически мерки при изпълнението на задълженията Ви да отговаряте на искания за упражняване права на собствениците на личните данни, които обработвате чрез Платформата, по отношение защитата на личните им данни.

Дата на влизане в сила: 21.05.2018