Общи условия за ползване

Последна редакция: 21.05.2018 г.

Общите Условия за ползване на услугата Администриране и обработка на данни в платформата site-bg.net (наричани по-нататък „Общи условия”) уреждат взаимоотношенията между „СайтБГ“ ЕООД, и физическо или юридическо лице – Потребител на Платформата (общо наричани по-нататък „Потребител”) във връзка с използването на услугата Администриране и обработка на данни (общо наричана по-нататък „Услугата”) в платформата site-bg.net (наричана по-нататък „Платформата”) и обвързват Потребителя от момента на регистрирането му като потребител на Услугата.

Моля запознайте се подробно с този документ. Ако желаете да използвате Услугата чрез Платформата, е необходимо да приемете настоящите Общи условия.

1. Предмет и обхват на услугите

1.1. Посредством Администриране и обработка на данни, SITE-BG предоставя на Потребителя дистанционен достъп до Платформата, за извършването на следната операция: въвеждане на данни за управление на уеб сайт от Платформата.

1.2. При работа с Платформата Потребителят има възможност да генерира бекъпи, съобразно своята услуга.               

2. Активиране на Услугата

2.1. При регистрацията от Потребителя се изисква да предостави следната информация: имейл адрес, име и фамилия, телефонен номер, брой снимки съобразно от размера на пакета си, съдържание за страници, не повече, отколкото е показано в пакета, детайли за продукти, не повече описано в пакета.

3. Идентификация. Права за достъп

3.1. Електронното идентифициране при използването на Услугата, се осигурява чрез едновременното въвеждане на персонално потребителско име и парола за достъп.

3.2. Всеки Потребител следва при първи вход в Платформата да промени паролата си и да не я разгласява на трети лица.

3.3. Всеки Потребител носи лична отговорност за опазване и съхраняване на сигурно място на потребителското име и паролата за достъп.

4. Ползване на Услугата. Права и задължения.

4.1. Потребителят има достъп до Услугата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, освен в случаите на проблем, породен от независещи от Доставчика причини, или на технически причини или неизправност, които са извън контрола на Доставчика или извънредни обстоятелства, като стихийни природни бедствия, общонационални стачки и други подобни форсмажорни обстоятелства. В тези случаи, Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия.

4.2. Данните, получени от Доставчика по електронен път, имат силата на валидни и обвързващи писмени волеизявления на Потребителя. Отговорността данните да не са изпратени от Потребителя, да не съответстват на истинската му воля или да са непълни, грешни и/или неверни се носи изцяло от Потребителя, като Доставчикът не отговаря за настъпилите от това вреди или пропуснати ползи.

4.3. При използване на Услугата от страна на Потребителя, Доставчикът не следи за законосъобразността на действията на Потребителя, освен ако не е предвидено друго в действащото българско законодателство.

4.4. Потребителят се задължавате да не смущавате нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на Доставчика или на останалите Потребители на Платформата чрез недобросъвестни действия.

5. Блокиране правото за достъп. Уведомления.

5.1. Потребителят по всяко време може да депозира при Доставчика писмено искане за блокиране на правото за достъп до Услугата, без да е необходимо да посочва определена причина.

5.2. Доставчикът блокира достъпа на Потребителя до Услугата при:

(а) получаване на писмено уведомление от Потребителя за:

(i) подозрения, че потребителското име и паролата са станали достояние на неоправомощено лице;

(ii) съмнение за неоторизан достъп до потребителското име и парола, както и във всеки друг случай на неправомерно използване на потребителското име и парола.

(б) при получаване на изрично писмено искане на Потребителя за блокиране, по всяко време без да е необходимо да се посочва определена причина.

 Писменото уведомление или искане за блокиране трябва да се депозира в офиса на Доставчика или да се изпрати на имейл адрес s[email protected].

5.3. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на Услугата, ако след направено невярно писмено уведомление по т.”а” по-горе, е предприел необходимите мерки в защита на Потребителя.

5.4. Доставчикът не носи отговорност за вредите, причинени от ползването на Услугата, в случай че добросъвестно е действал по изпълнение на Услугата преди да бъде писмено уведомен от него за унищожаване, изгубване, противозаконно отнемане, подправяне или използване по неправомерен начин на потребителско име и парола, което е довело до неправомерно използване на Услугата.

5.5. Доставчикът блокира достъпа на Потребителя до Услугата при нарушаване на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАСП), а именно когато Клиентът:

(а) Копира по какъвто и да е начин съдържанието на Платформата;

(б) Разпространява копирано съдържание на Платформата;

(в) Предава съдържанието на Платформата по какъвто и да е начин;

(г) Превежда цялата и/или части от Платформата;

(д) Модифицира и/или преработва Платформата.

Горното не изчерпва нарушенията на ЗАПСП, които може да са основание за блокиране на достъпа до Платформата.

5.6. Доставчикът блокира достъпа на Потребителя до Услугата и до Платформата при подозрения за нарушаване на тези Общи условия  и българското законодателство.

5.7. С цел гарантиране надеждността и сигурността на Платформата, Доставчикът запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на тези Общи условия.

6. Поддръжка на Услугата

6.1. Потребителят трябва да осигури условия ползването на Услугата да се извършва само от оправомощени за това лица. Доставчикът не носи отговорност при узнаване от трети лица на потребителско име и парола и последващото им неправомерно използване, както и не отговаря за неправомерните действия на трети лица, с които те са увредили Потребителя чрез използване на Услугата.

6.2. Потребителят няма право да копира и/или променя софтуерния продукт или части от него, да го модифицира по какъвто и да е начин и да се опитва да елиминира защитата му.

6.3. В случай на забравени парола и/или потребителско име, както и в случай на съмнение за неоторизиран достъп до паролата, Потребителят може писмено да изиска от Доставчика възстановяване на забравено потребителското име и нова парола.              

7. Прекратяване на ползването на Услугата

7.1. Ползването на Услугата може да бъде прекратено по всяко време по взаимно съгласие между страните или едностранно от всяка една страна след отправено едномесечно писмено предизвестие до другата страна, при условие че няма неуредени задължения на Потребителя към Доставчика.

7.2. Доставчикът може да прекрати ползването на услугата едностранно в следните случаи:

(а) Потребителят закрие сметката си в Платформата;

(б) Потребителят е подал молба за откриване на производство по несъстоятелност или срещу Потребителят с решение на компетентния съд е открито производство за обявяване в несъстоятелност;

(в) прекратяване и ликвидация на Потребителя-юридическо лице, респективно смърт на Потребителя-физическо лице.

7.3. При прекратяване ползването на Услугата Доставчикът изтрива от Платформата всички данни, въведени от Потребителя.

Във връзка с всички задължения, отговорности и изисквания на закона към Доставчика за период до 1 (една) година се съхраняват с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване ползването на Услугата, за период от 1 (една) година след прекратяването се съхранява информация относно регистрацията на Потребителя и договора за покупка на сайт, сключен между Потребителя и Доставчика.

Данните се заличават напълно след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

7.4. Преди прекратяване на ползването на Услугата, Потребителят има възможност да изтегли и съхрани всички въведени от него данни / само при пакети без месечен абонамент.

8. Обработка на лични данни

Въпросите, свързани с обработване на лични данни във връзка с предоставяне на Услугата, са уредени в Политиката за лични данни.       

За всички въпроси относно настоящите общи условия Потребителят може да се обръща към Доставчика на s[email protected]